4k-wallpaper-architecture-bay-1485894 (1)

Algemene Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Inzake verlening van diensten door Merkenbureau Bouma B.V. (‘Bouma’),
gevestigd te Arnhem en Rotterdam.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Totstandkoming van de overeenkomst

1.1 De overeenkomst tussen Bouma en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Bouma aan opdrachtgever een schriftelijke opdracht-bevestiging stuurt, dan wel indien Bouma uitdrukkelijk uitvoering geeft aan hetgeen is overeengekomen.

1.2 Alle opdrachten gelden als uitsluitend aan Bouma gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling was dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Artikel 2 – Tarieven

2.1 De kosten van de werkzaamheden zullen op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht op basis van de geldende uurtarieven ofwel op basis van vaste tarieven, te vermeerderen met BTW.

2.2 Daarnaast zullen worden doorbelast de door Bouma in het kader van de uitvoering van een opdracht te maken kosten, zoals bijvoorbeeld kosten voor koeriers, banken, financiële instellingen, clichés, afbeeldingen, tekeningen, prints, extra klassen, document-gegevens, registeruittreksels, legalisaties, vertalingen, classificaties, het achteraf indienen van documenten ter completering van een aanvraag/depot etc. Evenmin zijn in de tarieven begrepen de kosten die na indiening van formulieren voor aanvraag/depot kunnen ontstaan wegens publicatie, verlening, onderhandelingen met derden of andere werkzaamheden, zoals kosten welke voortvloeien uit ambtshalve bezwaren of wegens opposities van derden tegen registratie aanvragen alsmede daaromtrent door (buitenlandse) hulppersonen in rekening gebrachte advies- en/of behandelkosten.

2.3 Bouma behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te herzien. Dit gebeurt mede aan de hand van de aanpassing van het prijsindexcijfer zakelijke dienstverlening en aan de hand van prijsbepalende factoren zoals, maar niet gelimiteerd tot, taksen, lonen en verzekeringstarieven.

Artikel 3 – Betaling

3.1 Bouma declareert zijn werkzaamheden door middel van voorschot-, tussentijdse en einddeclaraties. Teveel betaalde gelden in het kader van een voorschot zullen na beëindiging van de werkzaamheden aan opdrachtgever worden terugbetaald. Indien sprake is van een voorschotdeclaratie worden de werkzaamheden niet eerder gestart dan nadat deze declaratie is voldaan.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, dienen voorschotdeclaraties binnen 8 dagen na factuurdatum te worden voldaan en tussentijdse en einddeclaraties binnen 14 dagen na factuur-datum. De betaling dient plaats te vinden zonder enige korting, inhouding, verrekening of opschorting.

Artikel 4 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan bij Bouma door het doen van een offerte of in verband met een overeenkomst zullen berusten bij Bouma.

Artikel 5 – Werkzaamheden/garantie

5.1 Bouma garandeert dat de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen, met inachtneming van de in de beroepsuitoefening gebruikelijke ereregels, zullen worden verricht.

5.2 Opdrachtgever stemt nadrukkelijk in met het navolgende:

a. Ten aanzien van door of vanwege Bouma, te verrichten onderzoeken naar merken, modellen, handelsnamen, etc. wordt geen volledigheid door Bouma gegarandeerd, noch wordt enige andere garantie gegeven ten aanzien van de resultaten van dergelijke onderzoeken. Eventuele adviezen met betrekking tot de beschikbaarheid van een merk, model of handelsnaam worden vrijblijvend door Bouma gegeven. De beslissing om een merk, model of handelsnaam al dan niet te voeren of te doen voeren en alle andere beslissingen naar aanleiding van een onderzoek, worden volledig door en voor rekening en risico van opdrachtgever genomen.
b. In het geval van onderzoeken is de opdracht van Bouma beperkt tot het onderzoeken van merken en/of modellen en/of handelsnamen, al naar gelang de opdracht, die in de betreffende merken-, modellen- of handelsnamenregisters zijn ingeschreven en die door de betreffende autoriteiten openbaar zijn gemaakt. Opdrachtgever dient zelf maatregelen te nemen voor marktonderzoeken en andere onderzoeken, die (mede) bepalend zijn of kunnen zijn voor de toelaatbaarheid c.q. beschikbaarheid van een merk, model of handelsnaam.
c. Bij verzoeken om een merk of model in een merken- of modellen-register te doen inschrijven is de opdracht van Bouma beperkt tot het (laten) opstellen van de benodigde documenten en het (doen) indienen hiervan bij de bevoegde autoriteiten. Opdrachtgever is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de tijdige en deugdelijke levering aan Bouma van alle door hem verzochte daarbij benodigde documenten, afdrukken en gegevens. In het bijzonder is Bouma niet gehouden vooraf op eigen initiatief handelingen te verrichten met betrekking tot de beschikbaarheid en/of toelaatbaarheid en/of beschermbaarheid van een merk of model.
d. Bij bewaking van merken, modellen en handelsnamen etc. wordt geen garantie door Bouma gegeven ten aanzien van de volledigheid van de bewaking, noch wordt enige andere garantie gegeven ten aanzien van de resultaten van de bewaking. Eventuele adviezen met betrekking tot de resultaten van de bewaking worden vrijblijvend door Bouma gegeven. De beslissing om naar aanleiding van (adviezen van Bouma naar aanleiding van) de resultaten van de bewaking al dan niet op te volgen en of te doen opvolgen (zoals bijvoorbeeld het indienen van oppositie of het – aankondigen van het – initiëren van rechtsmaatregelen) en alle andere beslissingen naar aanleiding van de bewaking waaronder ook het staken van de bewaking, worden volledig door en voor rekening en risico van opdrachtgever genomen.
e. Ingeval een termijn wordt gesteld voor de indiening van documenten of gegevens, dan wel voor welke actie ook, zal Bouma naar beste vermogen de benodigde actie tijdig nemen. In alle gevallen geldt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de tijdige levering van de benodigde documenten c.q. gegevens. Bouma is, bij gebreke aan duidelijke instructies, te allen tijde gerechtigd, doch nooit verplicht, naar eigen inzicht te handelen, zulks voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever verleent hierbij daartoe een uitdrukkelijke volmacht.
f. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal Bouma niet verplicht zijn de hem opgedragen werkzaamheden voor of op een bepaald tijdstip te verrichten.
g. In het geval van vernieuwingen van registraties van merken of modellen of andere handelingen die nodig zijn voor het instandhouden van rechten zal Bouma trachten opdrachtgever aan de betreffende termijn te herinneren. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van dergelijke termijnen. Opdrachtgever is verplicht om wijziging van contactgegevens zoals adres, contactpersoon, e-mailadres etc. onmiddellijk aan Bouma door te geven.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van Bouma in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat Bouma onder die opdracht c.q. het gedeelte daarvan in de nakoming waarvan Bouma toerekenbaar is tekort geschoten, in rekening heeft gebracht of in rekening zou kunnen brengen (exclusief btw) per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak. Zulks overigens met dien verstande dat bij opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden voormelde aansprakelijkheid is beperkt tot het honorarium (exclusief btw) dat door Bouma is gefactureerd of onder de betreffende opdracht zou kunnen worden gefactureerd over de periode van zes maanden voorafgaand aan het moment waarop de aansprakelijkheid is ontstaan.

6.2 Opdrachtgever zal Bouma vrijwaren ten aanzien van aanspraken van derden voor schade die verband houdt met of voortvloeit uit de overeenkomst met Bouma.

6.3 Indien eventuele hulppersonen hun aansprakelijkheid stringenter hebben beperkt dan Bouma, dan zal Bouma zich eveneens op deze stringentere voorwaarden kunnen beroepen.

Artikel 7 – Overmacht

7.1 In geval van overmacht is Bouma gerechtigd om, zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.

7.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Bouma tijdelijk of blijvend niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, zoals het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de opdrachtgever dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever alsmede brand, overstromingen, stakingen, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, computerstoring en storingen in post- en telecommunicatie-activiteiten, overmacht van hulppersonen, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Bouma kan worden gevergd dat hij zijn verplichtingen jegens zijn opdrachtgever (verder) nakomt.

7.3 Bouma is steeds gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden c.q. verschotten welke ter uitoefening van de betreffende overeenkomst zijn verricht c.q. verschuldigd zijn geworden voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden sprake was.

Artikel 8 – Beëindiging

8.1 Indien de opdrachtgever:

a. zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient; of
b. overgaat tot staking of liquidatie van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, of indien hiertoe een besluit wordt genomen; of
c. enige wettelijke of contractuele verplichting jegens Bouma niet of niet behoorlijk voldoet; of
d. onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt,
wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal enige (resterende) schuld aan Bouma onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.2 Bouma is in de in lid 1 genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling daartoe is vereist:

de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever zonder dat daardoor ongedaanmakingsverplichtingen jegens opdrachtgever ontstaan; of
alvorens de overeenkomst verder na te komen van opdrachtgever zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalings-verplichtingen.

8.3 Opdrachtgever is gehouden Bouma onmiddellijk te informeren indien zich (een van de) in artikel 8 lid 1 genoemde omstandigheden voordoe(t)n, dan wel indien sprake is van overmacht op basis waarvan de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Bouma niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken over feiten en omstandigheden die (mede) van invloed kunnen zijn op de beoordeling van een situatie waarover Bouma advies zal geven.

8.4 De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst kan tussentijds schriftelijk worden beëindigd. Bouma dient daarbij een opzegtermijn in acht te nemen van een maand en opdrachtgever van drie maanden.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen Bouma en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechtbank Rotterdam zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Bouma en opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen, onverminderd het recht van Bouma eventuele geschillen bij de volgens de wet bevoegde rechter aanhangig te maken.