Slider

Veelgestelde vragen…

die wij graag voor u beantwoorden!

Merken

 • Wij hebben een nieuwe naam verzonnen. Wat moeten wij nu doen?

  Eerst is een vooronderzoek nodig om conflicten met andere merken en/of handelsnamen te voorkomen. Daarna krijgt u alleen door deponering het exclusieve recht op de nieuwe naam.

 • Ik heb een idee c.q. concept uitgewerkt, kan ik dit beschermen?

  Wij adviseren u deskundig over de juridische mogelijkheden. Waar nodig wijzen wij u de weg naar een octrooigemachtigde of naar andere instanties, die u verder kunnen adviseren. In alle gevallen dient u snel te handelen.

 • Wanneer is een merk uw merk?

  Al gebruikt u een merk al jaren, u kunt er geen enkel recht aan ontlenen. Dat kan pas na registratie in een officieel merkenregister.

 • Wat zijn de risico’s als ik niet deponeer?

  De kans bestaat dat producten en gedrukt materiaal alsnog vernietigd moeten worden wegens inbreuk op bestaande rechten.

 • Welke soorten depots kunnen verricht worden?

  Bij het deponeren van het merk is de wijze van deponeren heel belangrijk. Alleen voor datgene wat gedeponeerd wordt, kan bescherming ingeroepen worden en dit bepaalt de beschermingsomvang.
  * Woordmerk in blokletters
  * Woordmerk in speciale schrijfwijze
  * Beeldmerk sec (in kleur of zwart-wit)
  * Beeldmerk in combinatie met woordmerk (woord-/beeldmerk)
  * De (hoofd)kleur van de waar en of verpakking
  * Het totale product als beeldmerk, al dan niet met claim voor de driedimensionale vorm
  * De driedimensionale vorm van de waar of verpakking
  * De labels, inclusief de plaatsing ervan op het product (bijvoorbeeld flessen)

 • Wat betekent gebruiksplicht?

  Voor alle aanvragen geldt na de registratie van het merk een zekere gebruiksplicht binnen een bepaalde wettelijke termijn.

 • Wat zijn warenmerken / dienstmerken?

  Een merk kan zowel voor waren als voor diensten geregistreerd worden. Registratie van merken voor diensten is in de Benelux al sinds 1987 mogelijk.

 • Wanneer gebruik ik een classificatie?

  Bij het depot moet de deposant opgeven voor welke waren of diensten het merk gedeponeerd dient te worden. Deze waren en diensten zijn ingedeeld conform de zgn. Internationale Classificatie van Waren en Diensten. Deze Classificatie is vastgesteld bij de Overeenkomst van Nice en bevat een lijst van klassen waarin de waren en diensten zijn gerangschikt in naar aard samenhangende groepen. De Classificatie kent in totaal 45 klassen; 34 voor waren en 11 voor diensten. Een groot aantal landen is bij het Verdrag van Nice aangesloten en maakt dus gebruik van de Internationale Classificatie.

 • Zijn beschrijvende merken bij voorbaat al kansloos om in te schrijven in het merkenregister?

  Zeer beschrijvende merken worden vaak door de Merkenregisters geweigerd, maar zijn niet bij voorbaat kansloos. Merken met onvoldoende onderscheidend vermogen kunnen na verloop van tijd door langdurig en intensief gebruik zo bekend raken dat zij alsnog onderscheidende kracht verkrijgen. We noemen dit verschijnsel inburgering. Bij de registratie van merken die beschrijvend zijn dient dus eerst bepaald te worden of er door het gebruik al voldoende onderscheidend vermogen is ontstaan.

 • Kan een idee beschermd worden?

  Stel, u heeft een specifieke trainingstechniek bedacht welke u wilt beschermen. Dan bieden voornoemde wetten de mogelijkheid om de naam van de training of het uiterlijk van bepaalde materialen vast te leggen, maar niet de wijze van trainen op zich. Toch wilt u enig bewijs in handen hebben, waaruit blijkt dat u degene bent die deze training heeft bedacht. Bijvoorbeeld omdat u over een mogelijke samenwerking met een opleidingsinstituut zou willen praten en u wilt voorkomen dat dit instituut, na een gesprek met u hierover, uw idee zelf gaat uitvoeren. Het I-depot biedt u in dat geval de mogelijkheid de creatiedatum van uw idee en de identiteit van de ontwerper vast te leggen. Alhoewel u aan een dergelijk depot geen Intellectuele Eigendomsrechten kunt ontlenen, hebt u met dit document wel een bewijsstuk in handen waarmee u kunt aantonen wanneer u het idee heeft bedacht. In voornoemd voorbeeld kunt u hiermee bewijsmateriaal aanleveren om een eventuele actie tegen het opleidingsinstituut te onderbouwen.

 • Wat is een merkenonderzoek?

  Wie een (merk)naam wil registreren kan problemen voorkomen door eerst te laten onderzoeken of die naam al niet in gebruik is, of teveel lijkt op een reeds bestaande naam. Wij kunnen daartoe zowel de handelsregisters als de merkenregisters in ieder gewenst land raadplegen.

 • Wat is een identiek merkonderzoek?

  Bij een identiek merkonderzoek wordt onderzocht of een bepaalde aanduiding al is geregistreerd in het merkenregister van het relevante land of rechtsgebied. Als een merk daar slechts in geringe mate van afwijkt zal het niet uit het onderzoek naar voren komen.

 • Wat is een uitgebreid merkonderzoek?

  Bij een uitgebreid merkonderzoek worden naast identieke merken tevens overeenstemmende merken naar voren gebracht, teneinde u volledige inzage in de potentiële bezwaren te verschaffen.

 • Wat is het verschil tussen een uitgebreid onderzoek en een identiek onderzoek?

  Het belangrijkste verschil is dat een uitgebreid onderzoek niet alleen identieke aanduidingen signaleert, maar ook namen die veel gelijkenis vertonen.

 • Wat is een handelsnaamonderzoek?

  Handelsnamen kunnen juridisch gezien een minder sterke bescherming hebben dan merken. Toch kunnen bestaande handelsnamen onder bepaalde voorwaarden een bezwaar voor het gebruik van een nieuwe handelsnaam of een nieuw merk vormen. Een handelsnaamonderzoek wordt verricht naar identieke handelsnamen die zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel. Een uitgebreid onderzoek naar gelijkende handelsnamen is helaas niet meer mogelijk in Nederland.

 • Moet een bedrijfsnaam of logo eerst bekendheid genieten, voordat registratie mag worden aangevraagd?

  De wet stelt deze eis niet. U kunt een merk deponeren voordat u het gebruik ervan start.

 • Wat is een merkenregistratie?

  Het gebruik van een merk biedt geen enkele juridische bescherming. Een merk moet geregistreerd zijn. Dit geldt voor de naam, maar feitelijk ook voor alle andere tekens die het merk onderscheiden.

 • Waarom is het verstandig om een merk in controle te nemen middels een bewakingsabonnement?

  Merkenregisters registreren alleen, ze helpen u niet bij inbreuk op uw rechten. Wij nemen gedeponeerde merken in controle zodat u op de hoogte blijft van nieuwe, conflicterende merken die bij de registers worden aangeboden. Via het controleabonnement bepaalt u de omvang van die controle. U kunt dan adequaat en tijdig optreden tegen inbreuken op uw rechten.

 • Wie behartigt mijn belangen bij een merkenconflict?

  Wij kunnen u desgewenst bijstaan in een conflict of u verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat.

 • Mijn merk wil ik graag in het buitenland beschermen. Welke stappen kan ik nemen?

  Er bestaan drie mogelijkheden om een merk in het buitenland te registreren. 1) Door middel van een Internationale registratie is het mogelijk een merk in meerdere landen tegelijk te deponeren. Alvorens een verzoek tot Internationale registratie kan worden ingediend, dient men voor hetzelfde reeds een aanvraag c.q. registratie in het land van oorsprong, d.w.z. de lidstaat waar men gevestigd is, te bezitten. 2) Door middel van een Europese registratie verkrijgt men, middels een aanvraag., bescherming voor alle landen van de Europese Unie. De beschermingsomvang van een Europese registratie komt sterk overeen met de beschermingsomvang die in de diverse afzonderlijk landen geldt. Echter, pas op het moment dat de registratie van het merk gepubliceerd is, kan men rechten ontlenen aan de registratie. 3) Sommige landen, zoals bijvoorbeeld Canada, zijn (nog) niet aangesloten bij het Internationale Registratiesysteem en behoren evenmin tot de Europese Unie. In deze landen kunt u alleen bescherming voor het merk verkrijgen, door de indiening van een nationale aanvraag.

Modellen

 • Wat is een model?

  Volgens de Benelux wetgeving is een model het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan. Een wettelijk vereiste is dat het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Enerzijds betekent nieuw dat het model zelf nog niet openbaar is gemaakt. Anderzijds betekent dit dat als iemand kan aantonen dat een voorwerp met een identiek of nagenoeg hetzelfde uiterlijk reeds op de markt was op het moment dat de modelregistratie werd verricht, de nieuwheid betwist kan worden. Indien dit met succes gebeurt, dan wordt de modelregistratie nietig verklaard. Nieuwheid is dus een zeer belangrijke vereiste. Een modelregistratie beschermt uitsluitend het uiterlijk van het product en derhalve niet de technische werking ervan.

 • Wat is een modellenregistratie?

  Ook het uiterlijk van producten met een gebruiksfunctie geniet bescherming. Denk aan meubels, apparatuur, verpakkingen, auto’s, enzovoort. Mooi of lelijk doet niet ter zake, nieuwheid en eigen karakter vormen de enige criteria.

 • Wat is de geldigheidsduur van modelregistraties?

  Zowel de Benelux, de Internationale als de Europese registratie hebben een geldigheidsduur van vijf jaar. De periode van bescherming kan daarna nog viermaal met 5 jaar verlengd worden. Dit betekent dat de maximale duur voor modelbescherming 25 jaar is. De maximale geldigheidsduur van een nationale modelregistratie verschilt van land tot land.

 • Is het mogelijk een model buiten de Benelux te registreren?

  Er zijn drie mogelijkheden om uw model buiten de Benelux te registreren: de Europese modelregistratie, de Internationale modelregistratie en de Nationale modelregistratie.

Handelsnamen

 • Moet er altijd vooraf onderzoek gedaan worden naar oudere merken en handelsnamen?

  Om bezwaren van derden zoveel mogelijk te voorkomen, zijn vooronderzoeken eigenlijk onmisbaar, maar er bestaat geen verplichting. De versnelde procedure is een goed compromis om geen kostbare tijd te verliezen.

 • Geeft alleen mijn handelsnaam mij niet voldoende bescherming?

  Een handelsnaam biedt alleen bescherming tegen inbreuk, afhankelijk van de aard van de onderneming en de plaats waar u actief bent. Daarbuiten geldt alleen een merkregistratie. Uw bedrijfsnaam is ook een merk en kan prima als merk geregistreerd worden. Logo’s en kleuren zijn niet beschermd door het Handelsnaamrecht.

Auteursrecht

 • Is een registratie nodig voor bescherming van auteursrechten?

  Als bedenker heeft u het recht uw creatie te exploiteren. Fysieke creaties zijn ook via modellenrecht en octrooirecht te beschermen, conceptuele creaties via het auteursrecht. Voor bescherming van auteursrechten is geen registratie nodig.

 • Hoe ontstaat het auteursrecht?

  Er is in Nederland geen enkele formaliteit vereist voor het verkrijgen van het auteursrecht. Door het creëren van een werk ontstaat het recht automatisch. Wel wordt als voorwaarde gesteld dat het werk “voldoende origineel” is en het “persoonlijk stempel van de maker” draagt. Dit wil zeggen dat er een zekere creativiteit aan het werk ten grondslag ligt.

 • Wat is de duur van het auteursrecht?

  Het auteursrecht eindigt 70 jaar na de dood van de maker. De duur van het auteursrecht is derhalve afhankelijk van het moment van creatie en het moment van overlijden van de maker.

Octrooien of patenten

 • Wanneer vraag ik een octrooi aan?

  Wanneer nieuwe producten gebruik maken van nieuwe of verbeterde technieken, productiewijzen of systemen, kan behalve een modeldepot ook een octrooi worden aangevraagd. Dit geeft het exclusief recht de vinding te exploiteren. Een goede octrooi-aanvraag beschrijft en beschermt niet alleen de vinding, maar ook de achterliggende technologie. Indien dit van toepassing is brengen wij u graag in contact met een octrooigemachtigde die u op professionele wijze van dienst kan zijn.