4k-wallpaper-architecture-bay-1485894 (1)

Privacy verklaring

Merkenbureau Bouma B.V. is met haar medewerkers verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Merkenbureau Bouma B.V.
Beurs – WTC
Beursplein 37
3011 AA ROTTERDAM
Tel.: +31 (0)10 -8 209 809

Merkenbureau Bouma B.V.
Mr. D.U. Stikkerstraat 10
6842 CW ARNHEM
Tel.: +31 (0)26- 82 000 82

Privacyverklaring

Christine Elderson-van Leusden is de Functionaris Gegevensbescherming van Merkenbureau Bouma B.V. Zij is werkzaam op locatie Arnhem en te bereiken via c.elderson@bouma.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Merkenbureau Bouma B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam (volledig met voorletters en titel)
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Rekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via c.elderson@bouma.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Merkenbureau Bouma B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst voor de volgende doelen:
Als u contact opneemt met ons bedrijf (via een webformulier, e-mail, schriftelijk of telefonisch) zodat wij u kunnen informeren over onze dienstverlening, het adviseren inzake Intellectueel Eigendom, het uitvoeren van overeenkomsten zoals bijvoorbeeld: het verrichten van een onderzoek, i-depot-, merk- en of modelregistratie, vernieuwing van deze registraties, bewaking van merken/domeinnamen, sommatie, oppositie of andere zaken (zoals een nietigheidsactie) in geval van een conflict met een derde partij.

Om u te informeren over ontwikkelingen op het gebied van Intellectueel Eigendom of wijziging van onze dienstverlening. Dit gebeurt alleen na uw toestemming.

Voor de financiële administratie (zoal het berekenen, innen of crediteren van facturen en financiële transacties met betrekking tot onze dienstverlening) en voor de debiteurenadministratie (zoals het uitvoeren van debiteurencontrole).

Om u te informeren als u contact opneemt met ons bedrijf naar aanleiding van een vacature op onze website of een open sollicitatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Merkenbureau Bouma B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Merkenbureau Bouma B.V.) tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Merkenbureau Bouma B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Christine Elderson-van Leusden via c.elderson@bouma.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Merkenbureau Bouma B.V. hanteert de volgende bewaartermijnen:

Gebruiksfase: Uw contactgegevens en persoonsgegevens blijven in onze database opgeslagen om u te kunnen informeren over de voortgang van actieve dossiers, bijvoorbeeld het vernieuwen van uw intellectuele eigendomsrechten.

Archiveringsfase: In deze fase bewaren wij uw gegevens voor administratieve redenen (variërend van 1 jaar tot max. vijf jaar) of wettelijke voorschriften (zoals boekhouding voor een periode van zeven jaar en sollicitatiebrieven en –correspondentie maximaal vier weken).

Op het moment waarop wij de persoonsgegevens op geen enkele manier meer nodig hebben zullen wij de gegevens wissen, vernietigen of anonimiseren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Merkenbureau Bouma B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Merkenbureau Bouma B.V. werkt voor wat betreft uw intellectuele eigendomsrechten met officiële instanties en met buitenlandse agenten die zorgdragen voor de uitvoering van de overeenkomst bij de betreffende officiële instantie van het betreffende land. Deze officiële instanties hebben openbare (online) registers. In deze registers worden de gegevens van de eigenaar van de registraties vermeld omdat dit wettelijk verplicht is. Dit betreft de naam en adres van de eigenaar.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van onze partners.

Met overige bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Merkenbureau Bouma B.V. blijft verantwoordelijk voor een deugdelijk verwerkingsproces.

Doorgifte buiten Europa
Merkenbureau Bouma B.V. werkt met officiële instanties voor wat uw intellectuele eigendomsrechten en met buitenlandse agenten die zorgdragen voor de uitvoering van de overeenkomst bij de betreffende officiële instantie van het betreffende land. Deze officiële instanties hebben openbare (online) registers. In deze registers worden de gegevens van de eigenaar van de registraties vermeld omdat dit wettelijk verplicht is. Dit betreft de naam en adres van de eigenaar.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van onze partners.

Cookies
Merkenbureau Bouma B.V. gebruikt op haar websites alleen analytische cookies van Google Analytics. Dit gebruiken wij om inzicht in het bezoek aan de pagina’s van onze websites te krijgen met als doel pagina’s die niet of weinig worden bezocht te verwijderen en pagina’s die kennelijk veel worden bezocht uit te breiden.

In uw browser kunt u instellen welke analytische cookies door u worden geaccepteerd. Ook kunt u kiezen of u alle of alleen bepaalde cookies weigert. Mocht u alle cookies weigeren, dan kunnen delen van de website mogelijk niet meer werken.

Wij ontvangen van Google geen gegevens van individuele bezoekers en welke pagina’s zij bezoeken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Merkenbureau Bouma B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Christine Elderson-van Leusden via c.elderson@bouma.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Dit document wordt direct na controle door ons vernietigd.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Merkenbureau Bouma B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beleid
Bouma behoudt zicht het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. De nieuwste versie zal steeds op de website te zien zijn. (Huidige versie: 25-5-2018)